Bibliography

Ι. Non Greek

Burgmann L. – M. Th. Fögen, “Florilegium Lesbiacum”, Fontes Minores. V, Frankfurt 1982, σσ. 107-178.

Zaccagni Gaia, Due salteri post-bizantini nella Moni Limonos di Lesbo, Limonos 220 e Limonos 159, Nuovi Annali della SSAB, 19 (2005).

Spanos Apostolos, An Annotated Critical Edition of an Unpublished Byzantine Menaion for June: Codex Lesbiacus Leimonos 11, Doctoral Thesis, University of Bergen 2007 (υπό έκδοση).

Vokotopoulos Panagiotis, I manoscritti bizantini illustrati della Moni Limonos di Lesbo, in A. Iacobini (ed.), Bizanzio, la Grecia e l’Italia [Atti della Giornata di studio in onore di Mara Bonfioli (Roma, 22 novembre 2002], Roma: Foro Ellenico, 2203, pp. 33-45

ΙI. Greek

---, Διαθήκη του εν αγίοις Ιγνατίου ιδρυτού της εν Μηθύμνη ιεράς μονής του Λειμώνος. Εκδίδεται εκκλησιαστική προνοία εν Κωνσταντινουπόλει εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1882.

---, Η διαθήκη του κτήτορος Ιγνατίου ιερομονάχου και πνευματικού πατρός, Εκκλησιαστική Αλήθεια 4 (1882-1883) 74-77.

---, Ακολουθία του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιγνατίου Αρχιεπισκόπου Μηθύμνης του νέου και θαυματουργού συντεθείσα μεν δι᾽ επιμελείας και επιστασίας του Πανιερωτάτου και Σεβασμιωτάτου Γέροντος αγίου Προύσσης Κυρίου Κυρίου Ανθίμου παρά Αθανασίου του εκ Ραιδεστού επιθεωρηθείσα δε και διορθωθείσα παρά διαφόρων αρίστων Διδασκάλων. Ήδη τύποις εκδίδοται, δι᾽ εξόδων και δαπάνης αδράς του Τιμιωτάτου Χατζή Γεωργίου Καλπακλόγλου εκ Κώμης Αγίας Παρασκευής Μηθιμνιώτου ένεκα ψυχικής αυτού τε και των ευλαβών Χριστιανών σωτηρίας, Εν Κωνσταντινουπόλει. Εν έτει 1805. Παρά τω Τυπογράφω Πογός Ιωάννου.

Aλιπράντης Θεολόγος Xρ., Επιτάφιος της Ιεράς Μονής Λειμώνος, Λεσβιακά 12 (1989) 5-11.

Aλιπράντης Θεολόγος Xρ., Xρυσοκέντητα άμφια της I. Mονής Λειμώνος Λέσβου, Εν Αθήναις 1975.

Αναγνωστοπούλου Μαρία, Ένα εργόχειρο της Μονής Λειμώνος, Λεσβιακά 10 (1987) 5-9.

Αναγνώστου Ειρήνη, Ένα θρησκευτικό αλφαβητάριο από την Ιερά Μονή Λειμώνος Λέσβου, Λεσβιακά 19 (2002) 5-11.

Αργύρης Παντελής, Το Λειμωνιακόν Ζήτημα (διαστάσεις και χρονικό της διαμάχης), Λεσβιακά 12 (1989) 24-55.

Bαλέττας Γεώργιος M., «O Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλλιανός και το εν Λέσβω αναμορφωτικόν έργον του», Θεολογία 10 (1932) 289-312.

Βλαχοπούλου – Καραμπίνα Ελένη, Εκκλησιαστικά χρυσοκεντήματα της Ιεράς Μονής Λειμώνος Λέσβου: Εργαστήρια – τεχνίτες – δωρητές, στο Α. Σπανός – Α. - Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Βοκοτόπουλος Παναγιώτης, Βυζαντινά εικονογραφημένα χειρόγραφα της Μονής Λειμώνος, στο Α. Σπανός – Α. Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Βοκοτόπουλος Παναγιώτης, Ένα άγνωστο μηνολόγιο με εικονογραφημένα αρχικά: ο κώδιξ 56 της Μονής Λειμώνος», Δελτίον ΧΑΕ 24 (2003) 171-184 (22 πίνακες).

Βοκοτόπουλος Παναγιώτης, Η εικονογράφηση του κανόνος εις ψυχοραγούντα στο Ωρολόγιον 259 της Μονής Λειμώνος, Σύμμικτα 9 (1994) [Μνήμη Δ. Ζακυνθηνού] 95-114.

Γεδεών Μανουήλ Ιω., Αναγνώσεις εκ του Ωρολογίου της των Ακοιμήτων Μονής», Εκκλησιαστική Αλήθεια 23 (1903) 380-381, 391.

Γούναρης Γεώργιος, Γραπτοί "πόλοι" της Mονής Λειμώνος Mυτιλήνης, Eλληνικά 23 (1981) 282-309.

Γούναρης Γεώργιος, Eικόνες της μονής Λειμώνος Λέσβου, [Kέντρο Bυζαντινών Eρευνών. Bυζαντινά Mνημεία 11], Θεσσαλονίκη 1999.

Γούναρης Γεώργιος, Η παρουσία των κρητικών εικόνων στη Μονή Λειμώνος και στη Λέσβο και οι επιδράσεις τους στη διαμόρφωση της τεχνοτροπίας των τοπικών εργαστηρίων, στο Α. Σπανός – Α. Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Γούναρης Γεώργιος Γ., Mεταβυζαντινές τοιχογραφίες στή Λέσβο (16ος-17ος αι.), Αθήναι 1999.

Γούναρης Γεώργιος, Οι τοιχογραφίες του καθολικού της Μονής Λειμώνος Λέσβου, Ελληνικά 36 (1985) 102-115.

Γούναρης Γεώργιος, Τα “πρώτα βήματα” του Χριστού. Φορητή εικόνα από τη Μονή Λειμώνος Λέσβου, Κληρονομία 25 (1993) 9-15.

Διονύσιος (Xαραλάμπους), μητρ. Tρίκκης, Προσκυνητάριον Mοναστηρίου Aγίου Ιγνατίου Λέσβου, Αθήναι 1954 (δεύτερη έκδοση).

Δράκος Ευστράτιος, «Η μονή Λειμώνος», Εκκλησία 4 (1926) 6-7.

Zaccagni Gaia, Δύο Μεταβυζαντινά Ψαλτήρια της Μονής Λειμώνος Λέσβου (κώδικες Lesb. Leimonos 220 και 159), Αγία Σιών 1 (2006) 141-172.

Καδάς Σωτήριος, Τα χειρόγραφα 242 και 245 της Μονής Λειμώνος. Δύο έργα του πρ. μητροπολίτου Γάνου και Χώρας Ιακώβου, στο Α. Σπανός – Α. Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Καλαμάτας Αθανάσιος, Η βιβλιοθήκη και τα παλαιότυπα της Μονής Λειμώνος, Λεσβιακά 19 (2002) 47-57.

Kαρυδώνης Σταύρος, Tά εν Kαλλονή της Λέσβου ιερά σταυροπηγιακά πατριαρχικά μοναστήρια του Aγίου Ιγνατίου αρχιεπισκόπου Mηθύμνης εις μέρη δύο. Eκδίδοται δαπάνη της Iεράς Mονής Λειμώνος και εγκρίσει της Π. K. Eκκλησιαστικής Eπιτροπής, Eν Kωνσταντινουπόλει, Eκ του Πατριαρχικού Tυπογραφείου, 1900 [Φωτομηχανική επανέκδοση, Kαλλονή 1997].

Kλεόμβροτος Ε. Γ. (=Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος), Η εν Λέσβω Ιερά Μονή Λειμώνος, στο Αρχιμ. Ευγ. Κωσταρίδου, Χριστιανικόν Ημερολόγιον 1929. Έτος Ε´, σσ. 226-235.

Κλεόμβροτος Ε. Γ. (=Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος), Η εν Λέσβω Ιερά Μονή Λειμώνος και ο Πατριαρχικός Θρόνος Αλεξανδρείας, Ποιμήν 1 (1933) 198-201.

Κλεόμβροτος Ιάκωβος (=Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος), Ο Άγιος Ιγνάτιος, Αρχιεπίσκοπος Μηθύμνης, Ποιμήν 7 (Μυτιλήνη, 1939) 250-253.

Λούπου Αθηνά-Χριστίνα, Μεταβυζαντινή Εκκλησιαστική Ξυλογλυπτική και το Τέμπλο της Ιεράς Μονής Λειμώνος, στο Α. Σπανός – Α. Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Μαστορόπουλος Γ., Μονή Λειμώνος, Αρχαιολογικόν Δελτίον 36 (1981), Μέρος Β2 – Χρονικά, σσ. 387-388.

Μουτζούρης Ιωάννης Κ., Οι Αγαλλιανοί και αι μοναί Λειμώνος και Μυρσιννιωτίσης Καλλονής, Λεσβιακά ΣΤ (1973) 87-104.

Μουτζούρης Ιωάννης Κ., Τα Λειμωνιακά 1866-1886», Κληρονομία 22 (1990) 125-185.

Παλιούρας Αθανάσιος, Μεταβυζαντινές εικόνες της Μονής Λειμώνος και η ένταξή τους στην αιγαιοπελαγίτικη ζωγραφική, στο Α. Σπανός – Α. Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Παπαδόπουλος - Kεραμεύς Αθ., Mαυρογορδάτειος Bιβλιοθήκη, ήτοι γενικός περιγραφικός κατάλογος τών εν ταις ανά την Ανατολήν βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων καταρτισθείσα και συνταχθείσα κατ´ εντολήν του εν Kωνσταντινουπόλει Eλληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, τόμος πρώτος, EΦΣK (Παράρτημα του IΟ τόμου), Eν Kωνσταντινουπόλει, Tύποις Σ. I. Bουτυρά, 1884.
Παρασκευαΐδης Χρίστος, Τα Λειμωνιακά και ο Νικηφόρος Γλυκάς, Ποιμήν 4 (Ιανουάριος 1936) 16-21.

Παυλίδης Ιωακείμ Ι., Ο μοναχικός βίος και τα μοναστήρια έν τε τη Ανατολή καί τη Δύσει. Ολίγαι λέξεις επί του ζητήματος των εν Μυτιλήνῃ μοναστηρίων του Λειμώνος, Εν Σμύρνη, Τυπογραφείον Ν. Α. Δαμιανού, 1879.

Παυλόπουλος Νικόδημος αρχιμ., Έργα του αγίου Ιγνατίου, Δελτίον η οδός του Κυρίου 11 (1976) 153-156.

Παυλόπουλος Nικόδημος, Iερά Mονή Λειμώνος. Kατάλογος κειμηλίων λαϊκού μουσείου, Αθήναι 1971.

Παυλόπουλος Nικόδημος, Iερά Mονή Λειμώνος. Kατάλογος κειμηλίων Σκευοφυλακίου, Αθήναι 1972.

Παυλόπουλος Nικόδημος, Kατάλογος Συμπληρωματικός τών χειρογράφων της Iεράς Mονής Λειμώνος, [Aνάτυπον εκ του περιοδικού Λειμωνιάς] Mυτιλήνη 1989.

Παυλόπουλος Νικόδημος αρχιμ., Λόγος επιμνημόσυνος εις τον εθνομάρτυρα Ευθύμιον Επίσκοπον Ζήλων Αμασείας του Πόντου της Μικράς Ασίας και αδελφόν της Ι.Μ. Λειμώνος εκ Παρακοίλων, Δελτίον η οδός του Κυρίου 16 (1982) 114-123, 126-134.

Παυλόπουλος Nικόδημος, O Άγιος Ιγνάτιος ο Αγαλλιανός. Bίος - συγγράμματα - θαύματα, [Iερά Mονή Λειμώνος, 6], Mυτιλήνη 1992 (τρίτη έκδοση).

Παυλόπουλος Νικόδημος αρχιμ., Τα χειρόγραφα της Ιεράς Μονής Λειμώνος, Γραπτές πηγές στη Λέσβο. Ο πλούτος των τοπικών συλλογών, Μυτιλήνη 1993, σσ. 31-35.

Παυλόπουλος Νικόδημος αρχιμ., Τελετουργικόν Τυπικόν της Ιεράς Μονής Λειμώνος, δελτίον η οδός του Κυρίου 5 (1971) 33-37.

Παυλόπουλος Νικόδημος αρχιμ., Το Α, Β, Γ του καταλόγου της Βιβλιοθήκης των εντύπων της Ιεράς Μονής Λειμώνος, Μυτιλήνη 1978.

Παυλόπουλος Νικόδημος αρχιμ., Το Δ του καταλόγου της Βιβλιοθήκης των εντύπων της Ιεράς Μονής Λειμώνος, Μυτιλήνη 1978.

Παυλόπουλος Νικόδημος αρχιμ., Το Ε του καταλόγου της Βιβλιοθήκης των εντύπων της Ιεράς Μονής Λειμώνος, Μυτιλήνη 1978.

Παυλόπουλος Nικόδημος αρχιμ., Tο Iστορικό της Mονής Λειμώνος και ο βίος του Aγίου Ιγνατίου (κτήτορος της Mονής), Mυτιλήνη 1994.

Παυλόπουλος Νικόδημος αρχιμ., Τοιχογραφίαι αποκαλύπτονται εις τον Λειμώνα, Δελτίον η Οδός του Κυρίου 16 (1980) 131-133.

Παυλόπουλος Νικόδημος αρχιμ., Το Συναξάριον του αγίου Ιγνατίου, Δελτίον η Οδός του Κυρίου 13 (1978) 156-158.

Παυλόπουλος Νικόδημος αρχιμ., Χριστός Μετοχίων, Δελτίον η Οδός του Κυρίου 4 (1970) 218.

Πιτσάκης Κωνσταντίνος, Από τον Λειμώνα της Λέσβου στο “Λεσβιακόν Ανθολόγιον”: Η ιστορία του ύστερου Βυζαντινού Δικαίου στα χειρόγραφα της Μονής Λειμώνος, στο Α. Σπανός – Α. Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Σαμάρας Παναγιώτης Ι., Συμβολή στην ιστορία του ελληνικού σχολείου της ι. Μονής Λειμώνος, Ποιμήν 3 (Μυτιλήνη, 1935) 140-146.

Σπανός Aπόστολος – Αθανάσιος Καλαμάτας (ἐκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Σπανός Aπόστολος, Βυζαντινά χειρόγραφα της Μονής Λειμώνος, στο Ι. Βάσσης – Μ. Λουκάκη – Ε. Παπαδοπούλου (εκδ.), Γ´ Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου. Αφιερωμένη στη μνήμη του Νίκου Οικονομίδη. 22-24 Σεπτεμβρίου 2000, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Περιλήψεις, [Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας–Αρχαιολογίας – Τμήμα Φιλολογίας], Ρέθυμνο 2002, σσ. 77-78.

Σπανός Aπόστολος, Δύο ομάδες σταχώσεων Βυζαντινού τύπου, έργων Κωνσταντινουπολίτικου(;) εργαστηρίου του 16ου αἰ., σε Βυζαντινά χειρόγραφα της Μονής Λειμώνος, Βιβλιοαμφιάστης 3 [=Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου: Το Βιβλίο στο Βυζάντιο: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Βιβλιοδεσία, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνῶν, Αθήνα, 13-16 Οκτωβρίου 2005], (υπό έκδοση).

Σπανός Aπόστολος, Η αλληλογραφία Μονής Λειμώνος και Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά τον “Μέγα Κώδηκα” της Μονής (19ος αι.), Λεσβιακά 20 (2004) 190-214.

Σπανός Aπόστολος, H συλλογή χειρογράφων της Μονής Λειμώνος, στο Α. Σπανός – Α. Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Σπανός Aπόστολος, Iερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Λειμῶνος, Ακρίτας: Αθήνα, 2003.

Σπανός Aπόστολος, Λειμωνιακό Ζήτημα. Επισκόπηση βάσει του αρχειακοῦ υλικού, Αγία Σιών 1 (2006) 67-99.

Σπανός Aπόστολος, Μέθοδοι διδασκαλίας των “Ελληνικών μαθημάτων” (18ος-19ος αι.). Μαρτυρίες των χειρογράφων της Μονής Λειμώνος, Παιδαγωγικό Βήμα Αιγαίου 36 (Μυτιλήνη, 2000) 11-20.

Σπανός Aπόστολος, Πέντε ανέκδοτα Πατριαρχικά έγγραφα της Μονής Λειμώνος. Συμβολή στη βιογράφηση τού Μητροπολίτη Μηθύμνης Νικηφόρου Γλυκά, Λεσβιακά 19 (2002) 137-145.

Σπανός Aπόστολος, Συνοπτική Ιστορία Ιεράς Μονής Λειμώνος, Εκδόσεις Ιεράς Μονής Λειμώνος, 2003.

Σπανός Aπόστολος, Χρονολογικά και άλλα προβλήματα περί τον βίο του αγίου Ιγνατίου, κτίτορος της Μονής Λειμώνος, Γρηγόριος ο Παλαμάς 87 (2004) 55-68.

Στάθης Γρηγόριος, Ο Πραξαπόστολος, χειρόγραφο 55 της Mονής Λειμώνος, και η εκφωνητική σημειογραφία, στο Α. Σπανός – Α. Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Τσιτιμάκη Μαρία, Η αρχιτεκτονική του Καθολικού της Ιεράς Μονής Λειμώνος, στο Α. Σπανός – Α. Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Φουντούλης Ιωάννης, Ιγνάτιος Αγαλλιανός. Ο κτήτωρ, ο άγιος, στο Α. Σπανός – Α. Καλαμάτας (εκδ.), Ιερά Μονή Λειμώνος. Θεολογία - Ιστορία – Τέχνη (Πρακτικά Συνεδρίου. Ιερά Μονή Λειμώνος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2001) (υπό έκδοση).

Φραγκέλλης Π., Ανέκδοτη έκθεση του ηγουμένου της Μονής Λειμώνος, Λεσβιακά 3 (1959) 92-95.

Χαραλάμπους Διονύσιος, Μητρ. Τρίκκης, Προσκυνητάριον Μοναστηρίου Αγίου Ιγνατίου Λέσβου, Αθήναι 1954 (2η έκδοση).

Xαραλάμπους Διονύσιος, Συμπληρωματικός κατάλογος τών χειρογράφων της Bιβλιοθήκης της Iεράς Mονής Λειμώνος εν Λέσβω, Αθήναι 1947.